Karlovarský kraj vyhlásil dne 1. dubna 2019 1. průběžnou výzvu pro kotlíkové dotace III.

Jedná se o dotační program v rámci projektu „PODPORA VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA NA PEVNÁ PALIVA V RODINNÝCH DOMECH V KARLOVARSKÉM KRAJI V RÁMCI OP ŽP 2014-2020 – KOTLÍKOVÉ DOTACE III“
Žádosti budou přijímány od 1. července 2019.

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla dle pravidel dotačního programu. Důvodem podpory dotačního programu je zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím snížení emisí PM2,5, PM10 a benzo(a)pyrenu z lokálních topenišť.

Výše dotace závisí na typu kotle, nebudou podporovány kotle na spalování uhlí, ani kotle kombinované. Maximální výše způsobilých výdajů v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace je určena touto hranicí:

a. 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95.000 Kč;

b. 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100.000 Kč;

c. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu (obnovitelné zdroje energie), nejvýše však 120.000 Kč.

Výzvu, pravidla dotačního programu a další informace naleznete na webových stránkách karlovarského krajského úřadu:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/Kotlikove-dotace.aspx