POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 12.06.2019

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 12.06.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění usnesení
 4. Informace vedení obce o významných jednáních a dění v obci
 5. Revokace usnesení č. 54/06/2018
 6. Revokace usnesení č. 21/02/2017
 7. Rozpočtové opatření č. 4, 5
 8. Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s.
 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Hory, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c/ stanov VSOZČ
 11. Zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek PE 40, Hory U Výsypek
 12. Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.
 13. Záměr pronájmu pozemku p.č. 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova
 14. Záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova
 15. Právní služby pro občany
 16. Kronika
 17. Pořizování audio, videozáznam
 18. Námitky k zápisům ze zasedání zastupitelstva a stížnosti
 19. Různé
 20. Diskuse

Pozvánka na zastupitelstvo 12.6.2019 ke stažení (PDF soubor).