POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 23.09.2019

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 23.09.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné. 

Program:

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Přílohy č. 1-5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě cestujících 

5) Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. 

6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015046/VB01 

7) Rozpočtové opatření č. 7 

8) Změna rozpočtu č. 8 

9) Pronájem pozemku 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova 

10) Prodej části pozemku 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

11) Obecně závazná vyhláška obce Hory o poplatku za komunální odpad 

12) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hory 

13) Příspěvek obci Bublava 

14) Různé 

15) Diskuse 

Pozvánka na zastupitelstvo 23.9.2019 ke stažení (PDF soubor).