Oznámení o době a místě konání místního referenda

 Starostka obce Hory podle § 31 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e: 

1. Místní referendum se uskuteční 

  • ve čtvrtek dne 23. července 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

2. Místem konání místního referenda ve volebním okrsku č. 1 

je hlasovací místnost v sídle Obecního úřadu Hory, Hory 47. 

3. Otázka položená k rozhodnutí v místním referendu zní: Souhlasíte s umístěním a výstavbou stavby s názvem ,,Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“ na pozemcích parcelní číslo 127/8, 220/1, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/10, 230/4, 230/5, 230/6, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/7, 297, 414/2, 415/1, 417/2, 427/2, 427/3 v katastrálním území Hory u Jenišova? 

4. Oprávněné osobě bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky. 

5. V den konání místního referenda oprávněná osoba obdrží hlasovací lístky v hlasovací místnosti. 

6. Totožnost a státní občanství oprávněná osoba prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.