Obec Hory hledá kronikáře

Zadavatel:

Obec Hory , Hory 47, 360 01 Hory

Předmět:

Komplexní zpracování kroniky obce Hory a dopracování za roky 2019, 2020, 2021

Požadavky:

 • občan ČR se středním vzděláním, bezúhonnost
 • výborná znalost českého jazyka, velmi dobré stylistické schopnosti
 • znalost práce na PC
 • osobní vztah k obci, znalost jeho historie a problematiky (znalost místních poměrů), včetně zájmu o současné společenské dění ve všech oblastech, aktivní účast na akcích v obci
 • schopnost získávat, třídit a vyhodnocovat informace tak, aby přehledně poskytly údaje o společenském životě v obci v průběhu roku
 • znalost zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • předchozí praxe v oboru vítána (zaměření historie, český jazyk, event. publikační činnost)

Náplň práce kronikáře:

 • sběr a zpracování významných informací o obci, událostech a akcích v obci
 • systematické a chronologické řazení informací, stylizace textu po jednotlivých měsících
 • předložení návrhu textu kroniky prvního pololetí běžného roku do 30.9. běžného roku a textu celého roku do 30. 4. následujícího kalendářního roku
 • vyhotovení a odevzdání finálního textu kroniky do jednoho měsíce po obdržení připomínek
 • dodržování zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Náležitosti přihlášky:

 • motivační dopis k zájmu vést obecní kroniku
 • životopis včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail)
 • návrh koncepce vedení kroniky obce Hory
 • datum a podpis uchazeče

Předpokládaná úhrada služeb kronikáře:

 • dohodou o pracovní činnosti – 12.000Kč/rok

Zahájení výkonu kronikáře:

od 1. 1. 2022

Kontaktní údaje pro poskytnutí dodatečných informací:

Lucie Hostašová, mail: starosta@obec-hory.cz

Místo a způsob podání přihlášky:

Nabídku je možno podat na podatelnu zadavatele, a to osobně nebo poštovní přepravou.

Adresa zadavatele:

Obec Hory
Hory 47
360 01 Hory

Uzávěrka přihlášek:     30.11.2021