Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka obce Hory v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách dozastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje

  1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky:
    dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v kanceláři Obecního úřadu Hory, Hory 47, 360 01 Hory.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.