Aktuality

Práce na vodním toku „LBP 02 z Březovského rybníka“

Na základě povolení k zásahu do významného krajiného prvku vodního toku „LBP 02 z Březovského rybníka“, v říčním km 1,1 – 1,290 na p.p.č. 562, k. ú. Hory u Jenišova, vydaném Magistrátem města Karlovy Vary, odborem životního prostředí, probíhá běžná údržba na výše zmíněném vodním toku.

Popis běžné údržby: Očištění dlažby od vrbového porostu. Vyjmutí dlaždic. Rozrušený betonový podsyp vrbovými kořeny bude vykopám a nahrazen novým betonovým podsypem pod dlažbu. Vyjmuté dlaždice budou vráceny zpět na místo. Část opevnění bude stačit jen vyčistit od travních drnů. V tomto úseku budou uvolněné dlaždice podmazány jemnou cementovou maltou a uloženy zpět na místo. Udržovací práce provádí Povodí Ohře, státní podnik, majitel zmiňovaného toku.

Velkoobjemové kontejnery na odpad – podzimní svoz

Obecní úřad Hory oznamuje občanům, že budou v obci umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad – podzimní svoz na stanovištích:

kontejnerové stání č. 5 (u statku)út 19. 9. 2023
kontejnerové stání č. 2 (u plynostanice)st 20. 9. 2023
kontejnerové stání č. 3 (pod kapličkou)čt 21. 9. 2023
pod autobusovou zastávkou MHDpá 22. 9. 2023
kontejnerové stání č. 6 (u hřbitova)pá 22. 9. 2023
stání u obecní garážepá 29. 9. 2023
kontejnerové stání č. 1 (nad hřištěm)pá 29. 9. 2023

Do kontejnerů neodkládejte pneumatiky, elektrospotřebiče, stavební suť.

Lidem starších 69 let nabízí obecní úřad pomoc s odvozem odpadu z domova na stanoviště svozu odpadu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 777 747 448 do 17. 9. 2023.

VÝZVA KE ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY – MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Vážení spoluobčané, 

v obci Hory je zaveden místní poplatek ze psů obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

V článku 3 uvedené vyhlášky je stanovena ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti a v článku 7 je stanoveno navýšení až na trojnásobek při nezaplacení poplatků včas nebo ve správné výši.

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

S ohledem na shora uvedené vás žádáme, pokud jste držitelem psa, abyste bezodkladně splnili ohlašovací a poplatkové povinnosti podle shora citované obecní vyhlášky. Nestane-li se tak, může být kdykoliv i bez předchozího upozornění a výzvy provedeno kontrolní šetření za účelem plnění povinností na úseku poplatků ze psů a jejich evidence.

Upozorňujeme také, že pes bez držitele a bez identifikace držitele (bez psí známky) bude považován za toulavé zvíře a bude s ním naloženo podle příslušných předpisů.

V případě zjištění rozhodných skutečností pro zahájení řízení o přestupku nebo vymáhání poplatků a plnění ohlašovacích povinností budou taková řízení zahájena.

Havárie vodovodu

Na komunikaci nad dětským hřištěm je dočasné omezení provozu z důvodu opravy havárie vodovodu. Pokud můžete, dané místo objeďte jinou cestou – pomůžete tím co nejrychlejší opravě a bezpečnosti. Děkujeme za pochopení.

Zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Níže Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2023 Ing. Petra Kulhánka o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Opatření stanovená rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje č. 1/2023 ze dne 10. 7. 2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pozbývají platnosti od 28. 7. 2023, 00.00 hodin.

Dovolená – OÚ

Obecní úřad Hory oznamuje občanům, že ve dnech 17.7. až 28.7.2023 z důvodu čerpání dovolené úřednice OÚ, nebude poskytovat služby CZECH POINT (např. výpisy z evidence rejstříku trestů, výpisy z evidence veřejného rejstříku, výpisy z evidence živnostenského rejstříku, výpisy z bodového systému, vyřizování žádostí o zřízení datové schránky) a ověřování podpisů a listin.

Horský motosraz a rockový večer

Milí spoluobčané,

všechny Vás srdečně zveme na sobotní první rockový večer s kapelami v Horách. Protože se jedná o vystoupení kapel, předem se všem omlouváme, muzika bude na hřišti trochu hlasitější, než obvykle. Hrát se bude do 23hod. Prosím Vás o shovívavost a pochopení, je to jeden večer v roce.

A kdo máte motorku, můžete s námi odpoledne vyrazit na vyjížďku.

Pojďte si s námi užít letní sobotní den.