Aktuality

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 21. 9. 2020 do odvolání ze dne 18 září 2020, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 2/2020

Plné znění ke stažení v PDF:

Informace o umístění volebního stanoviště pro hlasování z motorového vozidla pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu

 Volební stanoviště pro hlasování z motorového vozidla pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu České republiky ve volebním obvodu č. 3 se sídlem v Chebu konané ve dnech 2. a 3. října 2020 jsou umístěna pro voliče podle místa trvalého pobytu: 

pro okres Cheb: areál Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204/17, Cheb 

pro okres Sokolov: areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov 

pro okres Karlovy Vary: areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary 

U volebního stanoviště lze hlasovat dne 30. září od 7 do 15 hodin

U volebního stanoviště může hlasovat volič, který je voličem podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev krajů nebo zákona upravujícího volby do Senátu a ve dnech voleb je evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a který má adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti občanským průkazem, nebude mu hlasování umožněno. 

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den hlasování u volebního stanoviště může volič obdržet hlasovací lístky i u volebního stanoviště. 

Oficiální informace:

Mimořádné opatření ke covid-19 ze dne 16. září 2020

Mimořádné opatření ke covid-19 ze dne 16. září 2020

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání
Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání
Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání
Mimořádné opatření – nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

Plné znění ke stažení zde:

INFORMACE o zveřejnění dokumentace k záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zveřejnění dokumentace vlivů záměru zařazeného v kategorii II: 

Obec Hory informuje občany o možnosti nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Hory do dokumentace k záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“, a to v době úředních hodin: 

Pondělí od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. 

Středa: od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. 

Dokumentace je též dostupná v Informačním systému EIA na následujícím odkazu: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK534

Dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou požádány o vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode den zveřejnění informace o dokumentaci na přední desce kraje ( tj. do 2.10.2020).

Oznámení

Obecní úřad Hory oznamuje občanům, že ve dnech 3.8. až 17.8.2020 z důvodu čerpání dovolené úřednice OÚ nebude poskytovat služby CZECH POINT (např. výpisy z evidence rejstříku trestů, výpisy z evidence veřejného rejstříku, výpisy z evidence živnostenského rejstříku, výpisy z bodového systému, vyřizování žádostí o zřízení datové schránky) a ověřování podpisů a listin.

Výsledky místního referenda

Ve čtvrtek 23.7.2020 proběhlo v obci Hory místní referendum s otázkou “Souhlasíte s umístěním a výstavbou stavby s názvem ,,Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“ na pozemcích parcelní číslo 127/8, 220/1, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/10, 230/4, 230/5, 230/6, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/7, 297, 414/2, 415/1, 417/2, 427/2, 427/3 v katastrálním území Hory u Jenišova?

Svůj názor v referendu projevilo celkem 54,098% oprávněných občanů obce Hory, výsledky referenda jsou tedy platné.

Výsledek:
Odpověď ANO – 4,545%
Odpověď NE – 94,496%

Občané obce Hory se tedy vyjádřili proti realizaci změněného záměru – proti stavbě dvou velkokapacitních hal pro internetový prodej.

ZÁPIS KE STAŽENÍ: http://obechory.antee.cz/file.php?nid=17893&oid=7683267