Místní poplatky

Poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky ze psů a poplatky z nájmu pozemků je možné hradit výhradně převodem na bankovní účet GE Money Bank a.s., číslo účtu 180324634/0600.
U každé platby, prosím, uvádějte VARIABILNÍ SYMBOL:

  • Variabilní symbol u komunálního odpadu, poplatku ze psů:   číslo popisné nemovitosti
  • Variabilní symbol u nájmu pozemků:  parcelní číslo pronajatého pozemku

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku.


Směsný komunální odpad (poplatky jsou platné od 1.1.2022)

Návod k ohlášení povinnosti k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (soubor PDF)

Ohlašovací povinnost – odpady (soubor XLSX)

Odpady – plná moc – Hory

Obecně závazná vyhláška 2/2021 – účinná od 1.1.2022

Ceny za svoz

 

 

Druh svozu Objem nádoby v litrech Četnost vývozu Počet výsypů za rok Výše poplatku v Kč
A Popelnice 110/120 l 1x měsíčně 12 780,- Kč
B Popelnice 110/120 l 1x za 14 dní 26 1 560,- Kč
C Popelnice 110/120 l 1x týdně 52 3 120,- Kč
D Popelnice 240 l 1x týdně 52 6 240,- Kč

Vývoz 1x za měsíc probíhá vždy 1. pátek v měsíci.

Vývoz 1×14 dní probíhá vždy v lichý týden


Poplatky za psa

Za jednoho psa – 200 Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 300 Kč

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 100 Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 150Kč