Povinné informace

Informace o obci Hory dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Oficiální název
  Obec Hory.
 2. Důvod a způsob založení
  dle zákona č. 128/2000 Sb.
 3. Organizační struktura
  Zastupitelstvo obce a výbory obce.
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení:
  GE Money Bank a.s., číslo účtu 180324634/0600
  Česká národní banka, č.u. 94-2715341/0710
 6. IČ: 497 50 500
 7. DIČ: Obec Hory není plátcem DPH
 8. Rozpočet
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
 9. Žádosti o informace
  Obec Hory zveřejňuje informace těmito způsoby:

  • na úřadní desce
  • způsobem umožňujícím dálkový přístup pomocí Internetu /www.obec-hory.cz/ – v sekci „Informace dle zák. č. 106/1999 S.
  • osobně v úřední hodiny na Obecním úřadě Hory

  Pondělí: 10.00 – 12.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod.
  Středa: 10.00 – 12.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod.

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  V podatelně na Obecním úřadě Hory v úřední hodiny
  Pondělí: 10.00 – 12.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod.
  Středa: 10.00 – 12.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod.
  Písemné podání poštovním doručením na adresu Obecního úřadu Hory, Hory 47, 360 01 Hory.
  O vyřízení podané stížnosti, žádosti je stěžovatel vyrozuměn ve lhůtě do 30 dnů úředním přípisem.
 11. Opravné prostředky
  A. Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“):
  1. HLAVA VIII-ODVOLACÍ ŘÍZENÍ – ust. § 81 a násl. správního řáduÚčastník může proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

  B. Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

  1. ODVOLÁNÍ dle § 16 odst. 1 zákona

  (1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 zákona) se podává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence či v podatelně OÚ ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
  (2) Adresuje se: Obecní úřad Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov
  (3) Obsah odvolání
  Odvolání musí obsahovat označení:
  – toho, kdo odvolání podává, v rozsahu § 14 odst.2 zákona (žadatel),
  – proti jakému rozhodnutí je odvolání podáváno,
  – informace, která byla požadována.
  (4) O odvolání proti rozhodnutí OÚ Hory rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.
  (5) Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem, na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

  2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  (1) Žadatel:
  který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci), kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“)
  (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zpracovatel písemný záznam.
  (3) Stížnost se podává:
  do 30 dnů ode dne
  a) doručení sdělení podle § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci), § 14 odst. 5 písm. c) zákona (informace se nevztahují k působnosti Obce) nebo § 17 odst. 3 zákona (oznámení o výši úhrady),
  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona (základní a prodloužená lhůta).
  (4) O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.

 12. Formuláře
  • lze získat na Obecním úřadě Hory v úřední hodiny
  • na webových stránkách www.obec-hory.cz
 13. Návody pro řešení životních situací
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
 14. Nejdůležitější předpisy
  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad Hory ve věci poskytování informací rozhoduje naleznete ZDE
  Nahlédnutí do těchto předpisů je možné na Obecním úřadě Hory v době úředních hodin.
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 16. Výroční zpráva o poskytování informací
  Výroční zpráva za rok 2021, Výroční zpráva za rok 2019, Výroční zpráva za rok 2018, Výroční zpráva za rok 2017, Výroční zpráva za rok 2014, Výroční zpráva za rok 2013, Výroční zpráva za rok 2012, Výroční zpráva za rok 2011, Výroční zpráva za rok 2010
 17. Výhradní licence
  V současné době nejsou pro Obec Hory poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.